سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کیومرث صیادیان – عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب کرمانشاه
علی بهشتی آل آقا – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
فردین حامدی – کارشناس ارشد بخش تحقیقات خاک و آب کرمانشاه

چکیده:

در بسیاری از کشورها توصیه کودی برای کلزا بر اساس آزمون خاک صورت می گیرد. میزان توصیه علاوه بر میززان ازت نیتراتی خاک به شدت متاثر از تاریخ نمونه برداری، نوع کشت قبلی و عمق نمونه برداری (۷). تولید ۹۰۰ کیلوگرم دانه کلزا به ۵۹ تا ۶۳ کیلوگرم ازت احتیاج داشته و نیاز فراوانی هم به گوگرد دارد (۹و۱۱) . آزمایش های بعمل آمده درکانادا در زمینیبا ۱۱۰ کیلوگرم ازت در هکتار نشان داد که کلزا نسبت به مصرف ازت عکس العمل نشان نمی دهد (۸). تحقیقات دیگری که درمینه سوتا و در خاکی با ۲۲ کیلوگرم ازت در هکتار انجام شد نشان داد که مصرف کودهای ازته تاثیرمعنی داری در افزایش عملکرد دانه داشته است (۱۰). در بررسی بعمل آمده در ساساکاچوان کانادا تاثیرتوپوگرافی روی میزان مصرف ازت به تحقیق گذاشته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که عملکرد در اراضی محدب، مقعر و مسطح به ترتیب ۵۳۰، ۹۵۰ و ۱۴۲۰ کیلوگرم در هکتار بود (۵). در هندوستان برای هر هکتار کلزای ابی ۱۲۰-۴۰ کیلوگرم ازت خالص در هکتار مصرف می شود (۶). این میزان در خوزستان ۱۸۰ و در برخی استان های دیگر ۱۵۰-۴۰ کیلوگرم اور در هکتار است (۱، ۲و۳).