سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا راحمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نسیم فرهادی خطیر – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نادعلی بابائیان – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رضا طالبی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

همبستگی تاثیر مهمی در تعیین روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد دارد . در این مطالعه به منظور تعیین روابط میان عملکرد و اجزای عمل کرد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۱۳ رقم ب رنج در سال ۱۳۸۴ مورد بررسی قرار گرف ت. ۱۴ صفت مربوط به عملکرد شامل عملکرد دانه ، تعداد خوشه در بوته ، تعداد دانه پر در خوشه ، وزن هزار دانه، طول و عرض شلتوک ، طول و عرض و مساحت برگ پرچم ، ارتفاع بوته ، تعدا خوشچه اولیه و ثانویه و طول خوشه اندازگیری شد . تجزیه وار یانس ساده صفات اختلاف معنی داری را در همه صفات به جز طول دانه نشان داد . تجزیه رگرسیون گام به گام حد اکثر اختلاف معنی دار ژنوتیپ ها را به تعداد پنجه بارور ، تعداد دانه پر ، وزن هزار دانه ، و طول خوشه نسبت داد . متغیرهای مستقلی نظیر تعداد پنجه بارور ، تعداد دانه پر در خوشه ، وزن هزار دانه و طول خوشه هر کدام به ترتیب با ضریب تبیین ۰/۵۶۷، ۰/۳۰۷، ۰/۰۸۲ و ۰/۰۰۳ در مقابل متغیر عملکرد دانه قرار گرفتند . صفاتی نظیر تعداد پنجه بارور و تعداد دانه پر در خوشه و وزن هزار دانه و طول خوشه بیشترین توجیه را از عملکرد داشته و مهم ترین صفات برای گزینش در برنامه های اصلاحی می باشند.