سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد قربانی – کارشناس ارشد مهندسی رودخانه دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعت آب و برق
سیدحسین قریشی – مربی گروه مهندسی آب دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

در این تحقیق تعدادی از معادلات بار بستر و بار معلقف مورد بررسی قرار گرفته و در چهار ایستگاه با بسترشنی بر روی رودخانه های الندچای، قطور چای، کرج و جاجرود و در چهار ایستگاه با بستر ماسه ای بر روی رودخانه های آجب چای، قزل اوزون و تلوار محاسبه گردیدند. سپس با مقایسه نتایج این معادلات با مقادیر اندازه گیری شده بار بستر و بار معلق، رابطه شوکلیچ(۱۹۴۳) به عنوان بهترین رابطه انتقال بار بستر در رودخانه های شنی و ماسه ای، رابطه اینشتین(۱۹۵۰) به عنوان بهترین رابطه بار معلق در رودخانه های شنی و رابطه ون راین(۱۹۸۴) به عنوان بهترین رابطه بار معلق در رودخانه های ماسه ای انتخاب گردیدند. سپس با بررسی رفتار بهترین روابط انتقال رسوب ، متغیر وابسته بی بعدی به عنوان ضریب کالیبراسیون برای بهترین روابط انتقال بار بستر و بار معلق در هر ایستگاه بدست آمد و با مقایسه با آمار بار رسوبی اندازه گیری شده صحت کالیبراسیون مورد تایید قرار گرفت.