سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
محمدرضا ایزدیان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مهدی مرادی – کارشناس ارشد مرکز آموزش کشاورزی علی آباد کمین استان فارس

چکیده:

به منظور ارائه علف کش و تر اکمی مناسب برای کشت گندم جهت کنترل علف جودره آزمایشی در سال ١٣٨٣ در مر کز آموزش کشاورزی علی آباد کمین انجام گرفت . بدین منظور از یک آزمایش فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار استفاده شد، به طور ی که مصرف علف کش های تاپیک، شوالیه و سافیکس BW به همر اه شاهد بدون علف و شاهد بدون علف کش در پنج سطح به عنوان فا کتور اول و سه تر اکم دانه گندم برای کشت (۳۰۰، ۵۰۰ و ۷۰۰ دانه در متر مربع) به عنوان فا کتور دوم در نظر گرفته شد . نتایج نشان داد که مصرف تاپیک و سافیکس BW تاثیری بر تعداد پنجه جودره نداشتند . مصرف شوالیه در تر اکم ٧٠٠ دانه کنترل بهتری از نظر کاهش ماده خشک جودره نسبت به تر اکم ٣٠٠ دانه داشت . وزن هزار دانه شاهد بدون مصرف علف کش با وزن هزار دانه حاصل از مصرف تاپیک و مصرف علف کش های سافیکس BW تفاوت معنی داری نداشت . در مصرف دو علف کش شوالیه و سافیکس BW با افز ایش تر اکم، تعداد دانه سنبله کاهش پیدا کرد. با مصرف هر یک از علف کش ها تعداد سنبله گندم در تراکم های ٣٠٠ و ٥٠٠ از نظر آماری با هم اختلافی نشان نداد . عملکرد دانه حاصل از سافیکس BW بالاتر از عمل کرد شاهد بدون علف کش بود ولی مصرف تاپیک عمل کرد دانه گندم را افزایش نداد . بین تر اکم گندم و عم کرد دانه و بیولو ژی ک گندم نیز ی ک رابطه خطی مثبت معنی داری مشاهده شد.