سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید رضا عزتی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – بخش برق

چکیده:

چکیده : در خطوط توزیع شبکه برق بین خازنهای موازی خط که به منظور اصلاح ضریب توان در شبکه قدرت بکار می روند و سلفهای سری خط ممکن است تشدید سری / » موازی رخ دهد . این تشدید سری / موازی باعث ایجاد پدیده انتشار هارمونیک ١« در خطوط توزیع قدرت می شود . بمنظور میراکردن این پدیده ، فیلترهای اکتیو قدرت روی سیستم های توزیع نصب می شو ند . فیلتر اکتیو روی هر باسی از فیدر توزیع که نصب شود ولتاژ هارمونیکی روی آن باس را بطو ر مؤثر کاهش می دهد اما ممکن است ولتاژ هارمونیکی روی باس های دیگر را ، بویژه باس های میانی فیدر توزیع قدرت ، نسبت به موقعی که هیچ فیلتر اکتیوی نصب نشده است افزایش دهد . این پدیده در میان محققین و مهندسانسیستم های قدرت و الکترونیک قدرت به نام پدیده whack- a-mole شناخته می شود . برای جلوگیری از انتشار هارمونیکدر طول خط توزیع بگونه ای که منجر به ایجاد پدیده « whack-a-mole » نشود باید فیلتر اکتیو روی باس انتهاییفیدر توزیع قدرت نصب شده و همچنین فیلتر باید دارای بهره کافی متناسب با پارامترهای فیدر توزیع باشد . هدف این مقاله تعیین بهره بهینه فیلتر اکتیو قدرت بمنظور کنترل مطلوب دوپدیده » انتشار هارمونیکی « و « whack-a-mole » درشرایط بی باری و بارداری در شبکه توزیع می باشد .