سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی قدمی فیروزابادی – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
سیدمحسن سیدان – اعضاء هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت آبیاری سطحی و بهره وری عوامل تولید در استان همدان طی سال ۱۳۸۲مزارعی در دشت بهار همدان انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعیین بهره وری آب و سایر نهادها از روشOLS و با استفاده از نرم افزار SPSS اقدام به برآورد تابع تولید به فرم کاب – داگلاس شد. بهره وری متوسط آب محصول سیب زمینی در آبیاری نشتی ۲/۲کیلو گرم محصول به ازای یک متر مکعب آب برآورد گردید. همچنین میزان بهره وری متوسط کود شیمیایی و بذر بترتیب ۴۶/۲۹ و ۱۰/۸ تعیین شد کشش تولید دو عامل کارگر و سم به ترتیب برابر ۰/۱۱۱- و ۰/۰۲۶۱- می باشد که نشان می دهد که این نهاده ها بیش از حد بهینه مصرف می شود۹/۸ تا حداکثر ۹۰/۳ % متغیر بوده است. این امر بیانگر این واقعیت است که در آبیاریهای اولیه در زمانی که عمق ریشه کم می باشد، بازده کاربرد آب آبیاری بسیار کم و از اواسط دوره رشد به بعد وضعیت مطلوبی پیدا میکند. در این تحقیق نیز سعی شده است که علل تفاوت ها را تجزیه و تحلیل نموده و به ارائه راهکارهای اجرایی مناسب در راستای افزایش بازده کاربرد آب آبیاری ، پرداخته شود