سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد طرفدار حق – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز – ایران
حامد لطافت – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز – ایران

چکیده:

مقالة حاضر به حل مسئله در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها که یک مسئلة ترکیبی پیچیده است، با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه ها می پردازد . در این روش، یک دسته مورچه مصنوعی به دنبال کوتاهترین مسیر از لانه به مقصد هستند تا مسئلة در مدار قرارگرفتن نیروگاه ها را بطور هوشمندانه، در فضای حالت وسیعی از سیستم قدرت حل کرده و مینیموم هزینة مسیر را برای زمانبندی ورود و خروج واحدهای تولید انرژی الکتریکی، با توجه به تقاضای بار در ساعت های مختلف و قیود مربوطه بدست آورند . ابتدا چگونگی بوجود آمدن این الگوریتم و نحوة اعمال آن به مسئلة در مدار قرار گرفتن نیروگاه ها معرفی می شود . در ادامه الگوریتم مورچه ها به یک سیستم دارای چهار واحد تولید اعمال شده و اندکی در مورد جواب های فوق بحث می گردد . سپس الگوریتم فوق بر روی یک سیستم دارای ده واحد نیروگاهی پیاده سازی شده و با تغییر در پارامترهای الگوریتم، حساس بودن الگوریتم کلونی مورچه های فوق نسبت به تغییر پارامترها نشان داده شده و هزینة بهینة کل با تنظیم دقیق پارامترها بدست خواهد آمد . در پایان نتایج بدست آمده با نتایج یکی از مراجع مقایسه می گردد .