سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین زارع رشکوئیه – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ

چکیده:

در طی بررسی های صحرایی یکی از مرسوم ترین روشهای کسب داده های قابل اطمینان از شرایط درزه داری توده سنگ پیمایش گمانه های حفاری می باشد . میزان اطلاعات قابل حصول از گمانه به جهت داری گمانه نسبت به دسته درزه ها بستگی دارد . لذا در این خصوص پیش بینی بهینه ترین جهت گمانه از اهمیت زیادی برخوردار است . به همین منظور، در این مقاله روشی کمی برای تعیین بهینه ترین زاویه شیب و جهت شیب گمانه با ارائه یک مثال معرفی شد . این روش مبتنی بر تحلیل اریب نمونه برداری خطی و دانستن اطلاعات اولیه از وضعیت ساختاری توده سنگ می باشد . بهینه سازی با استفاده از شاخص اریب نمونه برداری خطی که تابعی از زاویه میان شیب و آزیموت گمانه و همچنین دسته درزه های توده سنگ می باشد، انجام گرفت . با رسم نمودارهای این شاخص، بهینه ترین جهت گمانه به ازای حداقل شاخص به دست آمد . در این روش از داده های به دست آمده از گمانه اولیه جهت اصلاح جهت داری گمانه های بعدی استفاده می شود و به این ترتیب امکان بررسی حداکثر کمی و کیفی شرایط دسته درزه های توده سنگ فراهم می گردد