سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل ناجی – کارشناس ارشد آلودگی محیط زیست
حمیدرضا ناجی – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

چکیده:

اثرات تخریبی فعالیتهای بشر زمینة زوال و تحلیل بسیاری از منابع و امکاناتی که نسل حاضرو آینده برای زندگی وشکوفایی به آن وابسته هستند را فراهم کرده است. توسعه بدون وجود طبیعت ومنابع زنده نمی تواند وجود داشته باشد، این گونه توسعه که بستر بقاء و موجودیت خود را به نابودی می کشد، توسعه ناپایدار است( ١). آمایش زیست محیطی، تلاش دارد ازطریق تنظیم رابطة انسان با طبیعت، توسعه پایدار و در خوری را به وجود آورد( ٣). بدیهی است ایجاد هماهنگی بین انسان و طبیعت ابتدا نیاز به شناخت تواناکولوژیک طبیعت و ارزیابی آنها دارد تا بتوان ضمن تعیین انواع کاربریهای مناسب، مطلوبتری ن آنها را در نظر گرفت. استالر ( ١٩٦٩) اهمیت دیدگاه ژنتیکی شکل زمین و طبقه بندی و شرح مجموعه ای از اشکال که باید در ساختمان زمین وجود داشته باشد همچنین ارتباط کمی و کیفی بین اجزاء را با توانایی های آن محیط و ریسک پذیری آن محدوده نسبت به پدیده های طبیعی مانند زلزله، آتشفشان، زمین لغزشها، سیل و غیره را بدست آورد تا بتوان ایده ای را که وضعیت امروز را کلیدی برای گذشته می دانست تبدیل به یک تئوری علمی نماید و با توجه به پروسه تغییر در زمان، مدل جوانی، پیری و مرحله گذار را برای یک محیط اندازه گیری نماید ومبتنی بر آن پیش بینی بهینه ترین پهنه و جهت جغرافیایی درست آن را در یک کالبد طبیعی بدست آورد( ٥). محدوده مطالعاتی در شهرستان تنکابن در غرب استان مازندران با حدود ٩٤٧ کیلومتر مربع مساحت از دامنه شمالی رشته کوه البرز تا سواحل جنوبی دریای خزر واقع گردیده است. هدف تحقیق در راستای شناخت کالبدی محیط ومطالعات کمی وکیفی حوضه مورد مطالعه و تعامل آن با محیط پیرامون برای رسیدن به بهینه ترین پهنه بندی توسعه با استفاده از عوامل مؤثر با شبکه هیدرولوژیکی، مورفولوژیکی، عوامل شکلی وهندسی حوضه است.