سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فتح الله فرهادی – دانشکده مهندسی نفت و شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
حسین دلداری – مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران
مرتضی مافی – مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران
فرشاد یزدانی – مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران

چکیده:

برجهای پرشده از دیرباز تاکنون در صنایع مختلف از جمله فراورش نفت و گاز و نیز تولید مواد شیمیائی و پتروشیمیائی نقش مهمی داشته اند . امروزه دامنه کاربرد آنها به بخش های محیط زیست نیز کشیده شده و کاربرد زیادی پیدا کرده است . عموماً این نوع برجها به دلیل سادگی در طراحی، operation ، نگهداری و نیز هزینه های سرمایه گذاری و operation پایین به نسبت برجهای سینی دار بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند . عملکرد برجهای پرشده در فرایندهای مختلف از جمله فرایند جذب بستگی به مشخصه های هیدرودینامیکی و انتقال جرمpacking استفاده شده در آنها دارد . در این مقاله مشخصه های انتقال جرمSpring packingدر فرایند جذبفیزیکی دی اکسید کربن توسط آب گزارش شده است . این مشخصه ها عبارتند از : ضریب کل انتقال جرم حجمی بر مبنای فاز مایع و ارتفاع کل یک واحد انتقال جرم بر مبنای فاز مایع . اثر پارامترهای مختلف از جمله دما، غلظت جزء جذب شونده، دبی حلال و طول بستر پر شده بر روی مشخصه های انتقال جرم تعیین شده است . بر اساس بررسی های به عمل آمده، دبی حلال و طول بستر پر شده نسبت به دو پارامتر دیگر بیشترین تأثیر را بر روی مشخصه های انتقال جرم packing دارند