سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد دیلمی عضدی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک- دانشگاه تربیت مدرس
بیژن داریانی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بررسی شکل پذیری ورقهای فلزی و بدست آوردن حد تحمل آنها در طراحی فرآیند های شکل دهی ورق های فلزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. معیار شکل پذیری ورق ها پارگی است و بررسی شکل پذیری ورق های فلزی و حد تحمل یک فلز در برابر کرنش های مختلف معمولا با استفاده از منحنی های حد شکل پذیری FLD انجام میگیرد. این منحنی ها را میتوان با استفاده از روش های تئوری و تجربی بدست آورد. در این مقاله یک مدل تئوری جهت تعیین منحنی های حد شکل پذیری ارائه شده است. در این مدل با در نظر گرفتن یک نایکنواختی در ورق به صورت یک نوار با ضخامت کمتر ، رشد گلویی موضعی مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل حاضر برای تعیین کرنش های حدی از معیار تسلیم غیر درجه ۲ هیل با فرض حالت همسانگرد صفحه ای استفاده گردیده ، برای ماده خواص کرنش سختی و حساسیت به نرخ کرنش در نظر گرفته شده است . با استفاده از مدل ارائه شده، منحنی حد شکل پذیری فولاد کم کربن ۱۲-st بدست آورده شده ، با منحنی تجربی مقایسه گردیده است. نتایج نشان می دهد که با انتخاب درجه مناسب در معیار تسلیم هیل میتوان تطابق بهتری بین نتایج تئوری و تجربی مشاهده نمود.