سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
محسن عدالت – استاد گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

از آنجائیکه آسفالتین به جای دارا بودن یک جرم ملکولی معین دارای گستره جرم ملکولی است تعیین توزیع جرم ملکولی آسفالتین جهت تعیین میزان و نقطه شروع رسوب آسفالتین ضروری به نظر
می رسد . در این تحقیق با استفاده از تئوری لخته شدن فرکتال آسفالتین و با متناسب در نظر گرفتن اندازه ذرات با جرم ملکولی تابعی برای توزیع جرم ملکولی پیشنهاد شده است . دو نقطه ماکزیمم در این منحنی ها نشان می دهد نه تنها مکانیسم تشکیل این لخته ها با هم متفاوت است بلکه از لحاظ ساختار نیز با هم اختلاف زیادی دارند . پارامترهای این تابع نیز با استفاده از داده هایآزمایشگاهی برای نسبتهای مختلف از حلالهای گوناگون بدست آمده است . نتایج حاصل از تابع جرم ملکولی آسفالتین ارائه شده با داده های تجربی موجود تطابق بسیار خوبی دارد که این تابع را نسبت به سایر توابع ممتازتر می سازد . با استفاده از این تابع در مدلهای ترمودینامیک ملکولی می توان مشکل عدم دسترسی به جرم ملکولی آسفالتین را بر طرف نموده و میزان رسوب و نقطه تشکیل آسفالتین را تعیین نمود