سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس رضائی – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید ب
حسن فرحبخش – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسینعلی صمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه السادات حسین – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

چغندرقند یکی از محصولات استراتژیکی در تامین مواد غذایی است.وجودکارخانه قند بردسیر کرمان باعث گشته ، کشت غالب در این شهرستان به چغندرقند اختصاص یابد. خشکسالی های اخیر و اقلیم منطقه اکثر دشتهای استانکرمانرا با بیلان منفی مواجه کرده است. وجود مشکلات کم ابی بسیاری از کشاورزان و مسئولین را بر انداشته تا برای مصرف بهینه آب در دسترس ، چاره اندیشی کنند. استفاده از تکنیک کم آبیاری در اراضی فاریاب مهمترین راه حل کمبود آب در بخش کشاورزی است که امروزه مورد توجه محققین و دست اندرکاران قرار گرفته است.
تحقیق حاضر تلاشی است برای تعیین تابع تولیدچغندرقند نسبت به آب دراستان کرمان، طرح در سال ۱۳۸۴ درمزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان بصورت بلوکهای کاملا تصادفی با سه سطح آب ابیاری شامل (۳۰% ، ۸۰% و ۱۳۰%تبخیر از تشت تبخیر) بعنوان عامل اصلی و سه سطح پتاس (۰، ۴۵، ۹۰کیلوگرم در هکتار) و در سه تکرار اجرا شد. دوره آبیاری برای همه ی تیمارها یکسان و برابر یک هفته بود. بر اساس تبخیر از تشت آب مورد نیاز هر تیمار محاسبه وبوسیله لوله های دریچه دار به گیاه داده می شد. در پایان دوره رشد گیاه، نمونه هایی از هر تیمار برداشت، قسمتهای مختلف گیاه توزین و نمونه ها جهت تعیین عیار به کارخانهقند ارسال گردید. نتایج حاصل نشان می دهدمحصول ریشه گیاه نسبت به آب آبیاری همبستگی خوبیدارد. اما نسبت به کود پتاس همبستگی مناسبی ندارد. این مسئله بررسی بیشتر واجرای طرح های دیگر و یا تکرار طرح موجود را اجتناب ناپذیر می نماید.