سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علی اصغر یوسفی – کارشناس ارشد استخراج معدن – پایگاه ملی داده های علو زمین کشور
مهدی ایران نژاد – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اکبر فرزانگان – عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان

چکیده:

پارامترهای اصلی در مدلسازی آسیا عبارتند از توابع شکست (Breakage Function) ، توزیع زمان ماند(RTD) و انتخاب (Selection Function)که تعیین آنها برای شبیه سازی توزیع دانه بندی محصول آسیا لازم است. نرم افزار (Breakage Function Determination Software) BFDS بهمنظور تسهیل انجام محاسبات مربوط به تخمین تابع شکست و انتخاب توسعه داده شده است.این نرم افزار بر مبنای رو شهای محاسباتی بقوبه(Berube)هربست و فیورستنا ،Herbst & ) (Fuerstenau توسعه داده شده است. در این روش ها که بر میزان مواد H&F و روش اصلاح شدهباق یمانده روی سرند یا میزان تجمعی باقی مانده یا عبور کرده از سرند در زما نهای معین مبتنی هستند، پارامترهای نرخ تولید ذرات نرمه، تابع انتخاب و پارامترهای رگرسیونی بدست می آید که با استفاده از این پارامترها تابع شکست محاسبه م یشود.نرم افزار BFDS که در محیط ویندوز اجرا م یشود دارای قابلیت هایی نظیر سرعت اجرای بالا، کاربری آسان، راهنمای جامع، جستجوی پارامترهای رگرسیونی غیر خطی و امکانات پرینت نتایج به صورت انتخابی می باشد. این نر مافزار با نر مافزارهایExcel و OLD BREAK مقایسه شده است که نتایج بدست آمده نشان گر صحت و دقت این نرم افزار است.