سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد کلاهان – استادیار گروه مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا نیکروان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد‐ دانشکده مهندسی – گروه م
محمد بیرون رو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد‐ دانشکده مهندسی – گروه م

چکیده:

آلیاژهای تیتانیم بدلیل خصوصیات منحصر بفرد و کاربردهای استراتژیک از جایگاه ویژه ای در صنایع مختلف برخوردار هستند. دراین تحقیق، فرآیند ماشینکاری وایرکات بر روی آلیاژ TI- 6AL-4V بررسی و مدلسازی شده است. روش وایرکات دارای پارامترهای تنظیمی متعددی است که بر خروجی های فرآیند موثر می باشند. تنظیم تجربی این پارامترها موجب دور شدن از خروجی های مطلوب و ناپایداری فرآیند می گردد. بنابراین بمنظور ایجاد ارتباط دقیق بین پارامترهای ورودی با خروجی های فرآیند، از مدلسازی ریاضی استفاده شده است. در این راستا، ابتدا داده های لازم با انجام ۵۴ آزمایش تجربی، طرح ریزی شده با تکنیک طراحی آزمایشات (DOE) به روش تاگوچی، جمع آوری گردیده است. سپس انواع توابع رگرسیونی شامل خطی، مرتبه دوم و لگاریتمی بر این داده ها برازش داده شده است. در مرحله بعد، اعتبار این مدل ها، بکمک آزمون های فرض آماری و تحلیل واریانس، مورد سنجش قرار گرفته و مدل مرتبه دوم، که دارای برازش و دقت بالاتری است، بعنوان مدل نهایی فرآیند معرفی گردیده است. بکمک مدل پیشنهادی می توان پارامترهایی را که بیشترین اثرگذاری را بر دو خروجی سرعت پیشروی و زبری سطح دارند، مشخص نمود. مدل ارائه شده همچنین قادر است سطوح مورد نظر از زبری سطح و نرخ پیشروی را برای فرآیند ماشینکاری وایرکات آلیاژ تیتانیم، با توجه به مقادیر پارامترهای کنترلی، بدست آورد.