سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد تقی پور – اعضاء هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب و بخش تحقیقات فنی و مهندسی تحقیقا
نادر نادری – اعضاء هیئت علمی بخش تحقیقات خاک و آب و بخش تحقیقات فنی و مهندسی تحقیقا

چکیده:

عوامل متعددی در کمی عملکرد هکتاری انگور نقش داشته که یکی از مهمترین آنها تغذیه متعادل بوده و نقش عناصر غذایی مخصوصاً در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت انگور و خوش خوراکی آن بسیار با اهمیت می باشد. با توجه به محدودیت منابع آب و لزوم توسعه سیستم های نوین آبیاری ( تحت فشار ) و نیز تعیین تاثیر تغییر روش آبیاری از سطحی به قطره ای بر روی درختچه های بارور این بررسی بصورت طرح آزمایشی کرتهای یکبار خرد شد (spilt plot ) در تاکستان مرکز تحقیقات کشاورزی شاهرود طی دو سال انجام پذیرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که اثر تیمار مقدار آب آبیاری بر عملکرد میوه در سطح ۱% و بر صفات کیفی میوه نظیر مواد جامد محلول در آب در سطح ۵%معنی دار می باشند. کود پتاسیم و همچنین اثر متقابل ( آبیاری × پتاسیم ) بر صفات کمی و کیفی میوه معنی دار نشده انددر شرایط تحقیق و با تغییر روش آبیاری از کرتی به قطره ای مناسب ترین توصیه مصرف ۶۲۳۰ متر مکعب آب در هکتار به همراه کاربرد ۵۰ کیلو گرم پتاسیم (K2O) در هکتار می باشد