سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین الیاسی – کارشناس ارشد معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور – مازندران – آمل
حمید مدنی – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی – اراک
مرتضی نصیری – عضو هیت علمی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور – مازندران – آمل
امیر حسین شیرانی راد – عضو هیت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

جهت تعیین تاریخ مناسب کاشت گیاه روغنی کلزا (Brassica napus) به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزار آزمایشی در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور – مازندران – آمل انجام پذیرفت. آزمایش مورد نظر به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید که فاکتور سیستم خاک ورزی در سه سطح (شخم + دیسک، دو دیسک عمود بر هم و بدون شخم ) به عنوان کرت اصلی و فاکتور تاریخ کاشت در سه سطح ( ۱۹ مهر، ۲۹ مهر و ۹ آبان) و رقم در دو سطح (هایولا ۴۰۱ و ساری گل) به عنوان کرت های فرعی انتخاب شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی نشان داد که تاریخ کاشت بر روی صفات ارتفاع بوته ، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی در بوته ، تعداد خورجین در بوته، طول خورجین، تعداد دانه در خورجین، عملکرد دانه، عملکرد روغن دانه، تاثیر معنی داری داشت (سطح احتمال یک درصد) اما اثر تاریخ کاشت بر روی درصد روغن و وزن هزار دانه معنی دار نبود. بیشترین ارتفاع بوته مربوط به تاریخ کاشت اول و رقم ساری گل با ارتفاع ۶۳/۸۶ سانتی متر و بیشترین تعداد خورجین در بوته در تاریخ کاشت اول به میزان ۲۸/۳۶ غلاف در بوته بود . به طور کلی بالاترین عملکرد دانه مربوط به رقم ساری گل در تاریخ کاشت ۱۹ مهر با ۲۲۸۶ کیلوگرم در هکتار بود و کمترین عملکرد مربوط به هیبرید هایولا ۴۰۱ در تاریخ کاشت ۹ آبان با ۱۳۹۲ کیلو گرم در هکتار بود.