سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خلیل چابک – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
کامبیز اسپهبدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده:

این تحقیق به منظور تعیین تاریخ مناسب کاشت بذر شبدر برسیم با هدف افزایش تولید علوفه و کاهش فشار بر مراتع طبیعی در مازندران در ایستگاه تحقیقات بایع کلا واقع در ۴۰ کیلومتری شمال شهر ساری اجرا ش د . در این بررسی اثرتاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد تولید علوفه شبدر برسیم برای مدت دو سال ارزیابی گردید . تیمارهای تاریخ کاشت در ۵ سطح به فاصله ۱۵ روز از هم شامل کاشت در ۱۰ مهر ، ۲۵ مهر، ۱۰ آبان، ۲۵ آبان و ۱۰ آذر منظور گردی د . تحقیق در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردیده و طی دو سال نیز تکرار شد . نتایجاین تحقیق نشان داد که اثر تاریخ کاشت روی تولید علوفه در سطح احتمال کمتر از ۱% معن ی دار شد . در همه تیماره ای تاریخ کاشت، تولید بذر در سال دوم از تولید آن در سال اول بیشتر شد . نت ایج آزمون چند دامنه ای مقایسه میانگین ها، تاریخ های کاشت ۱۰ و ۲۵ مهر را به ترتیب با تولید ۲/۰۴ و ۲/۱۱ تن علوفه خشک در هکتار در گروه بهترین تیمار ها قرار داد. بعد از بیست و پنجم مهر ، ت اخیر در تاریخ کاشت، تولید بذر و عملکرد علوفه را به طور معنی داری کاهش داد. از این رو پیشنهاد شد بذر شبدر برسیم در منطقه ساری در فاصله ۱۰ تا ۲۵ مهر کاشته شود.