سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید احمد کلانتر احمدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
جهانفر دانشیان – محقق موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی واکنش گروه های رشدی سویا نسبت به تاریخ کاشت آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده نواری در قالب طرح بلوک ها ی کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تاریخ کاشت در چهار سطح ( ۱۸ خرداد، ۱ تیر، ۱۵ تیر و ۲۹ تیر ماه) در ستون عمودی و ارقام نیز در ۱۲ سطح (Sahar، BP، TN5.95*Hack، ۵۰۴، L17، LD8149، Williams، Safiabadi، Williams*TN4.94 DPX،L14 5WCNE ) در ستون افقی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بطور معنی داری تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفتند. بیشترین (۳۴۰۱/۳kg/ha) و کمترین عملکرد دانه (۲۴۹۱/۰۸kg/ha) به ترتیب به تاریخ کاشت ۲۹ تیر و ۱۸ خرداد ماه اختصاص یافت. اگر چه تاریخ کاشت های اول و دوم در مقایسه با تاریخ کاشت آخر از دوره رشد بیشتری برخوردار بودند ، اما یکی از دلایل کاهش عملکرد آنها را می توان به بالا بودن درجه حرارت در طی مراحل زایشی این تاریخ کاشت ها در مقایسه با تاریخ کاشت آخر نسبت داد . بررسی اثر م تقابل تیمارها نشان داد که بیشترین عملکرد دانه (۳۹۸۳/۳۳kg/ha) در تاریخ کاشت ۲۹ تیرماه به رقم DPX و کمترین عملکرد دانه (۱۲۷۵kg/ha) به لاین TN5.95*Hack در تاریخ کاشت ۱۸ خرداد ماه اختصاص یافت. با توجه به اینکه مرحله زایشی گیاهان تاریخ کاشت ۲۹ تیرماه از خطر حرارتهای بالا عبور کرده عملکرد دانه و شاخص برداشت بالاتری تولید می نماید و همچنین بدلیل کمتر شدن طول دوره رشد آنها از تعداد دفعات آبیاری نیز کاسته شده، بنابراین می توان تاریخ کاشت اواخر تیر ماه را در منطقه توصیه نمود.