سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صابر سیف امیری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
سید عطاء اله سیادت – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
حسن خانزاده – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
حسین رمضانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

چکیده:

مسایل آگروتکنیکی از جمله مهم ترین پارامترهایی هستند که با انتخاب دقیق آنها می توانیم عملکرد کمی و کیفی محصولات را افزایش دهیم از جمله این عوامل می توان به تاریخ کاشت و رقم اشاره نمود. این آزمایش نیز به منظور بررسی سازگاری ارقام کلزا و تعیین رقم و تاریخ کاشت مناسب در منطقه مشکین شهر در سال زراعی ۸۵-۸۴ به مورد اجرا در آمد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تاریخ کاشت در ۳ سطح ۲۰ شهریور ماه ، ۳۰ شهریورماه و ۱۰ مهرماه در کرتهای اصلی و رقم در پنج سطح شامل Licord ،Opera ،Okapi ،SLM046 و Zarfam کرتهای فرعی قرار گر فتند. هر کرت آزمایشی در این طرح شامل ۶ خط ۶ متری در نظر گرفته شد و طی مراحل رشد جهت ارزیابی صفات مورد مطالعه یادداشت برداریهای لازم از جمله فنولوژی رشد گیاه، صفات ریخت شناسی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزاردانه و… انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تاریخ های کاشت اول و دوم به ترتیب با میانگین ۳۰۹۵ و ۳۰۳۶ کیلوگرم در هکتار از حداکثر عملکرد و تاریخ کاشت سوم از حداقل عملکرد ( ۲۳۹۰ کیلوگرم در هکتار) برخوردار بودند. حداکثر عملکرد ارقام در این آزمایش مربوط به رقم لیکورد با عملکرد ۳۱۷۵ کیلوگرم در هکتار و حداقل عملکرد را رقم اپرا به خود اختصاص داده بود.