سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامحسین شیراسماعیلی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

هدف از انجام این آزمایش بررسی عکس العمل سه هیبرید تجارتی مورد کشت در اصفهان به نامهای هایسان ٣٣ ، آذرگل و آلستار در محدوده زمانی این کشت بود . بدین منظور آزمایش در قالب طرح کرت های یکبار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی باچهار تکرار طی سال های ٨٣ و ١٣٨٢ در اصفهان انجام شد . سه هیبرید مذ کور (به عنوان عامل جزعی ) در تاریخ های کاشت ٢٠ و ٣٠ خرداد، ۹، ۱۹ و ۲۹ تیر ماه (در کرت های اصلی ) مورد کشت قرار گرفتند . نتایج نشان داد که شرایط محیطی ناشی از سال های مختلف آزمایش تاثیر معنی داری برهیچیک از صفات مورد بررسی نداشت . زمان لازم تا وقوع مراحل ٥% و ٧٥ % و پایان گلدهی هیبریدهای مورد مطالعه تحت تاثیر تاریخ های مختلف کاشت قرار گرفتند تا ١٩ تیر ماه تأخیر در کاشت موجب کاهش دوره رشد آن ها گردید و در تاریخ کاشت ٢٩ تیر ماه به دلیل کاهش نسبی درجه حرارت هوا مجددًا افزایش یافت . تاریخ کاشت تاثیر معنی داری بر وزن هزار دانه داشت، بطوریکه با تأخیر در کاشت تا ٩ تیر ماه وزن هزار دانه افزایش و پس از آن کاهش یافت و عملکرد دانه نیز علی رغم ای نکه از نظر آماری تفاوت معنی دار نداشت اما روندی مشابه وزن هزار دانه نشان داد . با تأخیر در کاشت هیبریدهای آفتابگردان درصد روغن دانه آن ها کاهش یافت ، بطوریکه از ۴۶/۶ درصد در اولین تاریخ کاشت به ۴۱/۵ درصد در آخرین تاریخ کاشت رسید . هیبریدهای مورد مطالعه از نظر زمان لازم تا وقوع مراحل نمو با یک دیگر تفاوت داشتند و به ترتیب ارقام آلستار ، آذرگل و هایسان ٣٣ زودرستر بودنداگرچه هیبریدها از نظر ارتفاع بوته اختلاف داشتند ، اما از نظر صفاتی مانند قطر ساقه ، قطر طبق ، وزن هزار دانه ، عملکرد دانه و درصد روغن فاقد اختلاف معنی دار آماری بودند . اثر متقابل رقم در تاریخ کاشت بر هیچیک از صفات مورد بررسی تاثیر معنی دار نداشت ، اما بررسی میانگین صفات نشان می دهد که اگرچه سه رقم مورد بررسی در هر پنج تاریخ کاشت از نظر زودرسی و عمل کرد دانه ترتیب یکسانی دارند ، اما عملکرد دانه ارقام دیررستر ، بیشتر تحت تاثیر شرایط محیطی تاریخ های کاشت ١٩ و ٢٩ تیرماه قرار می گیرد، لذا بنظر می رسد با توجه به ضرورت زودرسی در شرایط این تاریخ های کشت، هیبرید آلستار نسبت به دو هیبرید دیگر ارجح می باشد.