سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید شکراللهی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع علوم و فناوری فضایی، مرکز آمو
محمد صالح توکلی – دانشجوی کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع علو
رضا ناظری – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع علو

چکیده:

در پژوهش حاضر با بهره مندی از یک سامانه اندازه گیری ممان اینرسی مبتنی بر روش آونگ پیچشی وارون که طراحی و ساخت آن در مرکز آموزشی و تحقیقاتی فضایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر انجام گرفته به تعیین دقیق ممان های اینرسی و سپس حاصلضرب های اینرسی یک سطح کنترل موشک نمونه پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا ممان اینرسی سطح کنترل مورد نظر به ترتیب حوله سه راستای ۹۰ درجه، ۴۵ درجه و صفر درجه اندازه گیری شده است. برای انجام این اندازه گیری ها یک فیکسچر یونیورسال با قابلیت نصب سطح کنترل در زوایای مختلف طراحی و ساخته شده است. پس از تعیین ممان های اینرسی در سه راستای مزبور می توان با استفاده از رابطه دایره مور برای توزیع ممان اینرسی به تعیین حاصلضرب اینرسی در صفحه مورد نظر پرداخت. از نتایج حاصل از این اندازه گیری ها می توان در پیش بینی سرعت فلاتر یک موشک یا هواپیما استفاده نمود.