سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم صفری – دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک
حمزه علی نوید – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشکده لیزر، بناب
مقصود شفایی – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشکده لیزر، بناب
توکل توحیدی – سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشکده لیزر، بناب

چکیده:

در این مقاله داده های تجربی مربوط به خطوط طیفی لامپ نئون حاصل از یک تک رنگ ساز مدل Jobin Yvon HR-320 ، بـا اسـتفاده از دو روش مجـزی ۱ ) چنـد جمله ای خطی و ۲) بیراهی کروی، برازش و با مقادیر موجود در مراجع مقایسه گردید . در این تجربه ما توانستیم تابع توزیع طیفی در گستره شکاف خروجی مربـوط بـه این مدل ازتک رنگ سازها را با حد اقل خطا ( دقیقتر از دقت اندازه گیری تک رنگ ساز ) تعیین بنماییم