سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اتوسا سادات عربانیان – پژوهشکده لیزر و پلاسما ، دانشگاه شهید لهشتی ، اوین ، تهران ،
عطیه منطقی – پژوهشکده لیزر و پلاسما ، دانشگاه شهید لهشتی ، اوین ، تهران ،
فرزاد فریدونی – پژوهشکده لیزر و پلاسما ، دانشگاه شهید لهشتی ، اوین ، تهران ،
رضا مسعودی – پژوهشکده لیزر و پلاسما ، دانشگاه شهید لهشتی ، اوین ، تهران ،

چکیده:

در این مقاله اب به کار گیری روش افروزش القایی لیزری به اندازه گیری آستانه تصعید و همچنین توزیع سایز نانو ذرات دوده شعله چراغ بنزن پرداخته ایم با به کار گیری طول موج ۱۰۶۴ نانو متر لیزر نئودیمیم یاگ برای تحریک نانو ذرات دوده داخل شعله اندازه گیری تجربی سیگنالهای افروزش در حالت زیر و بالای تصعید انجام شده است با استفاده از منحی تغییرات بیشینه سیگنال افروزش بر حسب شدت لیزری استانه ای که در آن فرآیند تصعید بر دیگر فرآیند های سرد شدن غالب و موثر می گردد به طور تجربی تعیین شده است در نهایت با در نظر گرفتن توزیع سایز لاگ نرمال برای نانو ذرات دوده و تطبیق سیگنالهای تجربی و نظری در حالت زیر تصعید پهنای توزیع و اندازه میانگین ذرات دوده داخل حجم شعله بدست آمده است توافق خوبی بین سیگنال تجربی و مدل عددی به ازای پارامترهای توزیع اندازه حاصل از برازش مشاهده شده است