سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم صفری – دانشکدهی فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز
معصومه غفاری – دانشکدهی فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز
فرشته حاجی اسماعیل بیگی – دانشکدهی فیزیک، دانشگاه تبریز، تبریز

چکیده:

در این تحقیق، اثرات حرارتی بر روی یک بلور لیزر Nd:YAG که تحت دمش عرضی توسط لامپ درخشی و در رژیم تپی قرار گرفته به صورت تجربی مطالعه شده است. مقادیر فاصلهی کانونی مربوط به پدیدهی عدسی گرمایی وابسته به توان دمشی و بسامد دمش با استفاده از روش تداخل سنجی تعیین گردیدهاست. نتایج به دست آمده، از متناسب بودن فاصلهی کانونی با عکس توان حکایت میکند. همچنین ما تغییر انحنای سطوح انتهایی به صورت تحول نقش تداخلی مربوطه را مورد بررسی قرار دادیم.