سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه نامداریان – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمدرضا رضایی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

تراوایی یکی از مهمترین خصوصیتهای سازندهای نفت دار است. تخمین صحیح تراوایی برای مهندسین نفت دارای اهمیت زیادی است زیرا به آنها کمک می کند که دراداره کردن مراحل تولید در یک میدان نفتی موفقیت لازم را برای دست اورند. همچنین در پیدا کرده راه حلهایی برای بالا بردن بازیافت نفت بسیار موثر است. تراوایی، اغلب در آزمایشگاه از روی مغزه ها (core analysis) یا از طریق آزمایش چاه (well test data) و نیز از طریق نمودارهای جدید نظیر (NMR) اندازه گیری می شود. اما این روشها، در یک میدان نفتی فقط برای تعداد معدودی از چاهها قابل انجام دادن است، در حالی که اکثریت چاهها لاگ گیری می شوند. روشهای مخلتفی برای اندازه یگری تراوایی از روی لاگ در ساندهای هتروژن وجود دارد. این روشها عبارتند از : ۱ـ روشهای تجربی ۲ـ روشهای آماری ۳ـ مدلهای عصبی. در این مطالعه یک شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده است که بتواند تراوایی سازند آسماری در میدان نفتی پارسی را با استفاده ازاطلاعات به دست امده ا زلاگهای زئوفیزیکی ، با صحت خوب پیشگویی کند. تراوای های حاصل از آنالیز تعدادی از پلاگهای مغزه ای مربوط به ضخامت محدودی از سه چاه مورد مطالعه در این میدان، برای آموزش شبکه عصبی مور استفادهوجود دارد. در این مطالعه، تراوایی های پیش بینیشده توسط روش شبکه های عصبی بخوبی با تراوایی های مغزه مطابقت دارد.