سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین صادقی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
لادن جوکار – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

چکیده:

دراین آزمایش سه رقم سورگوم علوفه ای انتخابی از آزمایشات به نژادی و سازگاری باچهار تراکم کاشت در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجراء در آمد. ارقام عبارتند از KFS1، KFS2،KFS3 و تراکم های کاشت ۱۶۷ ، ۲۰۸، ۲۸۷ و ۴۱۷ هزاربوته در هکتار می باشند. نتایج آزمایش نشان داد که باافزایش تراکم ارقام سریع تر سبز شدند واختلاف معنی دار بین تیمارها وجود داشت .بیشترین سرعت وقدرت رویش مربوط به رقم KFS1 بودکه با سایر ارقام تفاوت معنی دار نشان داد.با افزایش تراکم در چین اول درهر دوسال آزمایش، سرعت و قدرت رویش ارقام افزایش یافت ولی در چین دوم بین تراکم های مختلف تفاوت معنی داری مشاهده نکردید . با افزایش تراکم ، در تما می چین ها و در هر دو سال تعداد پنجه کاهش یافت. بالاترین میزان تولید پنجه از کمترین تراکم ( ۱۶۷ هزاربوته در هکتار) به دست آمد . در این آزمایش بالاترین میزان عملکرد علوفه تر از دو رقم KFS1، KFS2 به دست آمد. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم بوته عملکرد علوفه ترافزایش یافت. در چین اول و دوم در هر دو سال بالاترین میزان عملکرد علوفه تر (۶۳/۶۹ تن در هکتار ) از بالاترین تراکم ( ۴۱۷ هزار بوته در هکتار ) به دست آمد در این مطالعه بین ارقام تفاوت معنی دار در خصوص عملکرد ماده خشک مشاهده نگردید . در چین اول در هر دو سال آزمایش با افزایش تراکم میزان عملکرد علوفه خشک افزایش معنی دارنشان داد دادو بالاترین میزان عملکرد علوفه خشک در چ ین اول (۱۳/۴۹ تن در هکتار ) از بالاترین تراکم ( ۴۱۷ هزار بوته در هکتار ) به دست آمد . با افزایش تراکم بوته در چین اول در هر دو سال آزمایش به طورمعنی داری از میزان پروتئین علوفه ارقام سورگوم کاسته شد.