سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی حیدری – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی
کیومرث مظاهری – دانشیار بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده فنی مهندسی- بخ

چکیده:

تعیین ترک یب تعادل ی محصولات احتراق با استفاده از معادلات بالانس عناصر و قا نون دوم ترمودینامیک، که به صورت مینیمم بودم انر ژی آزاد گ یبس محصولات احتراق در حالت تعادل شیمیایی به کار گرفته می شود، صورت می گیرد . برا ی مینیمم ساز ی انرژی آزاد گیبس محصولات احتراق با یک دستگاهn معادله n مجهول غیر خطی که در آن مجهولات کسرمولی محصولات احتر اق م ی باشند روبرو خواه یم بود . برای حل این دستگاه روش ها ی ز یادی به کار گرفته شده که از جمله آن م ی توان به روش پتانسیل المان (کد(STANJAN و روش تکرار ن یوتون رافسون (کد (CECاشاره کرد. کد ها ی ذکرشده با وجود کارا یی بالا با مشکلاتی روبرو هستند که از جمله آن می توان به امکان واگرایی کد در بعضی از نسبت های هم ارزی، و همچن ین امکان همگرا یی کد به یک م ینیمم موضع ی در فرایند مینیمم سازی تابع گیبس اشاره کرد. در کار حاضر با بکارگ یری یک الگور یتم ژنت یک، به ارایه روشی برای تعیین ترکی ب تعادل ی محصولات احتراق پرداخته شده است . با استفاده از ا ین روش ارایه شده دستیابی به مینیمم مطلق انرژی آزاد گیبس و همچنین همگرایی الگوریتم برای تمام ی بازه نسبت هم ارزی ممکن تضمین شده است.