سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامران رضا یزدی – استاد یار گروه علوم دامی دانشکده علوم زراعی و دامی پردیس کشاورزی و منا
جمال سیف دواتی – مربی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

ابتدا ۳۰ نمونه ماشک از شهرهای اردبیل، گرمی و مشکین شهر جمع آوری و جهت اندازه گیری ماده خشک، پروتئین خام، خاکستر، الیاف خام، چربی خام، کلسیم، فسفر، انرژی خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز، نشاسته و قند های محلول به آزمایشگاه ارسال شد . با استفاده از چهار راس گوسفند نر مغانی قابلیت هضم ماشک بر اساس روش جمع آوری مدفوع ( In vivo) و با استفاده از مایع شکمبه آنها قابلیت هضم ماده خشک، قابلیت هضم ماده آلی و قابلیت هضم ماده آلی در ماده خشک بر اساس روش آزمایشگاهی (In vitro ) تعیین شد . میزان تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام این ماده خوراکی بر اساس روش AFRC (1992) مورد بررسی قرار گرفت. نتایح بدست آمده نشان داد که ماشک دارای ۸۸/۲ درصد ماده خشک، ۳۱/۵ درصد پروتئین خام ۶/۴ درصد الیاف خام، ۱۶/۵ درصد دیواره سلولی، ۵/۶ درصد دیواره سلولی بدون همی سلولز ، ۳/۲ درصد خاکستر خام، ۰/۵ درصد چربی خام، ۰/۶ درصد کلسیم، ۰/۴۸ درصد فسفر و ۲۹/۶۱ درصد نشاسته و ۵/۷۸ درصد قندهای محلول می باشد . قابلیت هضم پروتئین خام، قابلیت هضم الیاف خام، قابلیت هضم چربی خام و قابلیت هضم عصاره عاری از ازت و مقادیر کل مواد مغذی قابل هضم، انرژی قابل هضم و انرژی قابل متابولیسم برآورد شده بر اساس معادلات جداول استاندارد غذایی NRC (1985) به ترتیب برابر ۸۷ درصد، ۷۵ درصد، ۹۶ درصد، ۸۵ درصد، ۳/۹۶ مگاکالری و ۳/۲۵ مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک بود . قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و ماده آلی در ماده خشک و انرژی قابل متابولیسم برآورد شده بر اساس معادلات AFRC (1995) به ترتیب ۸۹/۲ ، ۸۵/۲ ، ۸۸/۲ ، ۸۵/۳ و ۳/۳۱ مگا کالری در کیلوگرم ماده خشک بود . مقادیرتجزیه پذیری موثر ماده خشک ماشک در میزان عبور ۰/۰۲ ، ۰/۰۵ و ۰/۰۸ به ترتیب ۸۰ ، ۶۷/۳ و ۵۹/۸ درصد و تجزیه پذیری موثر پروتئین خام آن به ترتیب ۸۵/۴ ، ۷۲/۹ و ۶۵/۲ درصد بود . بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد ماشک به عنوان یک ماده خوراکی حاوی پروتئین و انرژی و قابلیت هضم مناسب می تواند بخوبی در تغذیه گوسفندان داشتی، شیری و پرواری مورد استفاده قرار گیرد.