سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین عسگریان ابیانه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران
کاظم مظلومی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران
مجید امیردهی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران
ابراهیم امیری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایران

چکیده:

هدف این مقاله بهینه سازی اندازه گیری فلش ولتاژ در سیستمهای توزیع و انتقال می باشد، به طوریکه تعداد بهینه دستگاههای اندازه گیری فلش ولتاژ و محل استقرار آنها در هر شبکه، مشخص خواهد شد . در ابتدا واژه ها و مفاهیم اساسی، نظیر ماتریس فلش ولتاژ و ناحیة دسترسی مونیتور با استفاده از روابط ریاضی مربوطه، توضیح و پیاده سازی خواهند شد .در ادامه با استفاده از روابط حاکم بر ماتریس فلش ولتاژ، ناحیه دسترسی مونیتور، بردار موقعیت مونیتور و نحوة ارتباط آنها با یکدیگر، مسئله بهینه سازی به منظور استقرار بهینة دستگاه های اندازه گیری فلش ولتاژ در شبکه طراحی شده و با توجه به مرتبه پیچیدگی مساله مذکور و پس از بررسی و مقایسه الگوریتمهای موجود در این زمینه، در نهایت با استفاده از الگوریتم گریدی حل خواهد شد . در پایان، به منظور
آزمایش روش مذکور، نتایج استقرار بهینه دستگاه های اندازه گیری فلش ولتاژ بر روی ۴۱ باس از شبکه ۲۳۰ کیلوولت برق تهران ارائه خواهد شد . در این روش، هیچ یک از اطلاعات اساسی مربوط به فلش ولتاژ در مورد عملکرد باس بارهای مختلف از بین نرفته و در عین حال با کمترین تعداد دستگاه های اندازه گیری، تمام باس بارها در یک شبکه تحت بررسی، مونیتور می شوند