سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه
مهدی آقایی میبدی – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه

چکیده:

سیستمهای تولید همزمـان قـدرت و حـرارت (CHP) ، دارای مزایــای عمــده اقتصــادی و زیســت محیطــی هســتند . عمومــاً انتخاب این سیستم ها به کمک منحنی وابسته به زمان بارهـای الکتریکی و حرارتی مورد نیاز در طول سال، صورت م ی گیرد . در انتخاب سیسـتم CHP ، موضـوع کـارکرد ایـن سیسـتم در خارج از نقطه طراحی، باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیـرد . در این تحقیق، روشی برای انتخاب تعداد محرکها، تعیین توان نامی، و استراتژی عملکرد آنها با توجه به بارهای الکتریکـی و حرارتی، ارائه شده است . سه نوع م حرک اولیه ای کـه در ایـن تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند، توربین گاز، موتور دیزل و موتور گازسوز هستند . شرایط محیطـی، منحنـی هـای بارهـای الکتریکی و حرارتی، نوع، قیمت سوخت و ارزش حرارتی آن و قیمت خرید و فـروش الکتریسـیته بـر روی نتــایج تأثیــر گذارند . لازم به ذکـر اس ت که انتــخاب تعـداد و تـوان نـامی محرکهــا و اســتراتژی عملکــرد آنهــا در دو حالــت کــارکرد اقتصادی و کارکرد برای تولید الکتریسیته مـورد نیـاز بررسـی شده است . در حالت کارکرد اقتصادی سیستم قادر به فـروش الکتریسیته اضافی به شبکه می باشد اما در حالت کارکرد بـرای تولید الکتریسیته مورد نیاز، سیستم قادر به فـروش الکتریسـیته به شبکه نیست و محرک بایـد تنهـا الکتریسـیته مـورد نیـاز را تأمین کند . در هر دو حالت کارکرد، در صورت نیاز به استفاده از بویلر، توان حرارتی آن تعیین شده است