سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمدرضا یداله پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ص
سهیلا کاوش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه ص
مهدی بیجاری – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله یک سیستم زنجیره تأمین با سیاست تحویل (Just In Time) JIT مورد بررسی قرار میگیرد . در چنین سیستمی کانبانها نقش مهمی را در به جریان انداختن اطلاعات و قطعات برعهده دارند . کانبانها با اتصال فرآیندهای مختلف تولیدی در زنجیره تأمین , فلسفهJIT را تحقق میبخشند . یکی از مسائل مهم در پیادهسازی چنین سیستمی , تعیین تعداد مناسب کانبانها است . در این مقاله یک مسأله غیرخطی ِعدد صحیح ) ) MINLP ، با رویکرد بیشینهکردن ارزش فعلی، (Net Present Value) NPV ، برای تعیین تعداد بهینه کانبانها، اندازه دسته ( سفارش، تولید و ارسال ) و تعداد کل تولید در یک سیکل، فرمولبندی شده است . برای حل مدل ارائه شده از دو رویکرد جستجوی غیرخطی و جستجوی فراابتکاری استفاده شده است . در رویکرد اول با استفاده از یک الگوریتم جستجوی غیرخطی ِبرنامهریزی ترتیبی درجه دو (SQP-Sequential Quadritic Programming) ، جواب غیرصحیحی برای مدل بدستآمده و سپس این جواب با استفاده از دو روش مبتنی بر شمارش کامل و جستجوی حریصانه، به یک جواب صحیح تبدیل میگردد . در رویکرد دوم با استفاده از الگوریتم ژنتیک , مستقیماً جواب صحیحی برای مدل بدست میآید . نتایج عددی حاکی از کارایی بیشتر الگوریتم ژنتیک نسبت به روش جستجوی غیرخطی میباشد