سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید دلدار تجن گوکه – دانشجوی دکتری فیزیولوژی دام
احمد زارع شحنه – دانشیار دانشکده علوم زراعی و دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

چکیده:

در این پژوهش تغییرهای ماهانه غلظتهای پلاسمایی هورمون های تری یدوتیرونین، تیروکسین، تستوسترون قوچهای دنبه دار شال، افشاری و ورامینی تعیین گردید . از هر نژاد سه رأس قوچ بالغ ، سالم، تقریباً هم سن و هم وزن از گله های مربوط انتخاب و در شرایط یکسان نگهداری شد . نمونه های خون ماهانه دو بار به وسیله لوله های خلاء دار آغشته به EDTA جمع آوری شد . سطح معنی دار بودن نتایج ۰/۰۵ در نظر گرفته شد . زمانهای مختلف سال به طور معنی داری بر غلظت در نظر گرفته شد . زمانهای مختلف سال به طور معنی داری بر غلظت پلاسمایی هورمونهای تری یدوتیرونین،تیروکسین و تستوسترون اثر گذاشت . غلظت هورمونهای تیروکسین و تری یدوتیرونین پلاسما در ماه هایی که قوچها فعالیت تولید مثل ی پائینی داشتند در بیشترین مقدار بودند (۳۶/۱۹ و ۲/۳۵ ) ، بیشترین مقدار بودند تابستان تا میانه پائیز ) بیشترین غلظت (۱۵/۲۷) را نسبت به سایر ماه های سال داشت . اثر متقابل بین زمان و نژاد برای هورمونهای تیروییدی، تستوسترون معنی دار بود.