سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سهراب محمدنیاقرائی – کارشناس ارشد پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد
محمد غلامی بیرقدار – کارشناس ارشد پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد
فاطمه فدایی وطن – کارشناس پژوهشکده اقلیم شناسی، مشهد

چکیده:

مسأله تعیین تقویم نیاز به سایه و آفتاب در مناطق مختلف یکی از الگوها و روشهای مناسب میباشد که در طراحی اقلیمی سکونتگاههای همساز با اقلیم و استفاده بهینه از انرژی از اهمیت ویژهای برخوردار است که بر این اساس ایام سال به اوقات نیاز به سایه و یا نیاز به آفتاب تقسیمبندی میشود.در این مطالعه ابتدا اطلاعات و آمار تابش، باد، دما و رطوبت ایستگاه هواشناسی مشهد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با محاسبه دمای موثر ساعتی برای آن جدول تغییرات دمای موثر برای ۱۲ ماه سال این شهرستان تهیه و سپس با رسم خطوط همدمای موثر ساعتی زمانهای مختلف ایام سال برای آن به ۴ ناحیه خیلی سرد (نیاز به سیستمهای حرارتی) نیاز به آفتاب، نیاز به سایه یا سیستمهای برودتزا تقسیم شدهاند.مطالعه نهایی جدول و نمودارهای رسم شده نشان میدهد که شهرستان مشهد جزومناطقی قرار دارد که محدوده نیاز به سایه آن کمتر از منطقه نیاز به آفتاب است در نتیجه مسأله گرمایش ساختمانهای این شهرستان در اولویت اول طراحی اقلیمی قرار دارد.