سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد هفتانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
بهمن بهلولی – عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
محسن الیاسی – عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
بهنام طالبی – سازمان انرژیهای نو ایران

چکیده:

استفاده از انرژی زمین گرمایی جهت مصارف نیروگاهی و غیرنیروگاهی در شمال غرب کوه سبلان در حال توسعه است . برای استخراج سیال داغ از زمین سه حلقه چاه تا عمق ۳۰۰۰ متر حفر شده است . بررسیهای زمین شناسی و آزمونهای تولید چاه نشان میدهد که تراوایی مخزن در حد متوسط تا ضعیف است و چاههای تولیدی دارای دبی پایینی هستند . یکی از روشهای مناسب جهت افزایش دبی، شکافت هیدرولیکی است . به منظور اجرای موفق شکافت هیدرولیکی باید پارامترهای موثر در آن از جمله ثابت های الاستیک و تنش های برجا تعیین شود . در این مطالعه، مقدار تنش های برجا با استفاده از اطلاعات چاه NWS3 تخمین زده شده است . بر این اساس میزان تنش برجای قائم، تنش افقی حداکثر، تنش افقی حداقل و فشار منفذی در عمق مورد مطالعه به ترتیب ۸/۶ ، ۵/۶۸ ، ۳/۴۴ و ۲/۳۷ مگا پاسکال بدست میآید