سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الهام مطلبی – دانشجوی دکتری خاکشناسی واحد علوم و تحقیقات
مهدی همایی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم پذیرا – استاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

آب در خاک به دو صورت اشباع و غیراشباع حرکت می کند . معمولاً حرکت آب در خاک و در ناحیه رشد ریشه بصورت غیراشباع است . منحنی رطوبتی خاک یکی از ویژگیهایی است که این بخش را بصورت کمی توصیف می کند . برای توضیح کمی منحنی رطوبتی ازروش های مستقیم و غیرمستقیم استفاده می شود . اندازه گیری مستقیم این ویژگی وقت گیر و هزینه بر می باشد . به همین جهت روش های غیرمستقیم که ارزان و سریع می باشند مورد توجه قرار گرفته اند . یکی از این روش های غیرمستقیم، استفاده از توابع انتقالی خاک یا PTFs می باشد . این توابع ویژگی های
دیریافت خاک رااز ویژگی های زودیافت آن براورد می کنند . باتوجه به اینکه بخش زیادی از خاک های کشور را خاک های رسی تشکیل می دهند و به دلیل وقوع فرآیندهایی همچون آماس، جریان ترجیحی و ناپایداری جبهة رطوبتی، ویژگی های هیدرولیکی این خاک ها کمتر مورد کنکاش قرار گرفته است ، لذا امکان تخمین ویژگی های هیدرولیکی آنها با روش های غیرمستقیم به منظور استفاده مطلوب و پایداراز این خاکها مورد توجه این پژوهش بوده است .