سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعیده رجایی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهرکرد
حسینعلی علیخانی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه تهران
فائز رئیسی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد
جواد گیوی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

ازتوباکتر کروکوکوم یکی از باکتری های آزاد زی تثبیت کننده نیتروژن ملکولی است . همچنین این باکتری را می توان در زمره انواع ریزوباکتری های محرک رشد گیاه (PGPR )نیز قرار داد .
ریزوباکتری های محرک رشد گیاه گروه وسیعی از باکتریهای خاکزی هستند که بطًور مستقیم و غیر مستقیم موجب تحریک رشد و نهایتا افزایش عملکرد گیاهان می شوند تعدادی از سویه های PGPR این کار را از طریق کنترل پاتوژن های گیاهی انجام می دهند . تحقیقات نشان می دهد ازتوباکتر کروکوکوم قادر به کنترل پاتوژن های گیاهی نظیر Helminthosporium ,Alternaria و Fusarium می باشد (.۱) مکانیزم های زیادی برای کنترل بیولوژیک وجود دارد که از جمله می توان به تولید هیدروژن سیانید (HCN) توسط ازتوباکتر اشاره کرد . هیدروژن سیانید یکی از متابولیت های میکروبی می باشد که از رشد سایر میکروارگانیزم ها جلوگیری می کند . در این زمینه در مورد Pseudomonas ها مطالعات زیادی صورت گرفته و به عنوان یک باکتری سیانوژنیک شناخته می شود (۳) برای تعیین سیانوژنیک بودن ازتوباکتریها از دو روش ) -۱ (invitro بر روی محیط کشـت جامد وینوگرادسکی حاوی گلایسین و روش ابداعی توسط(۱۹۸۹) Alstrom
استفاده می شود .