سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسیب صفیان بلداجی – ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی اخلاقی – ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در اثر جوشکاری بر روی لولهها تنشهای پسماند شدیدی بوجود میآید که سبب تغییرشکلهای دائمی شده و علاوه بر این به تنشهای ناشی از بار اضافه گردیده نقش مهمی در ایجاد عیوب جوشی نظیر انواع ترکهای گرم و سرد و ترکهای تنش خوردگی ایفا می کنند و سبب شکستهای مخرب سازههای جوشی میشوند . در این مقاله ابتدا جوشکاری محیطی لوله با استفاده از روش المان محدود، مورد شبیهسازی حرارتی گذرا قرار گرفته است . آنگاه با استفاده از نتایج شبیه سازی حرارتی اتصال جوش و مدل کیرکالدی ۱ جهت تغییرات غیرهمدمای میکروساختار، میکروساختار لحظهای و نهایی فلز جوش و منطقه HAZ مدلسازی شده و توزیع فازهای متالوژیکی در این منطقه بر حسب دما بدست آمده است . پس از آن با استفاده نتایج آنالیز حرارتی و متالوژیکی انجام شده، اتصال جوش لوله مورد شبیهسازی مکانیکی قرار گرفته و توزیع تنشهای پسماند، تغییرشکلها و کرنشهای پلاستیک ناشی از جوشکاری در نقاط مختلف مدل محاسبه شده است . نتایج شبیهسازی نشانگر وجود تنشها و کرنشهای پسماند کششی بزرگ در منطقه جوش میباشد که سبب تغییرشکلهای انقباضی در این منطقه شده، لزوم توجه به این تنشها در تحلیل تنش سیستمهای لولهکشی و مخازن و تحلیل طراحیهای مختلف جهت انتخاب طرح بهینه را یادآور می سازد