سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالعلی اطمینانی – کارشناس ارشد مهندسی آب دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمود برقعی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از انواع ساز ههای مستهلک کننده انرژی در پایین دست سدها، حوضچه های استغراق می باشد. در این سازه ها پس از سقوط جت بداخل حوضچه و ایجاد جریان متلاطم و نوسانی، انرژی مازاد جریان مستهلک و همچنین فشار های دینامیکی نو سانی قابل توجهی در کف و دیواره های حوضچه ایجاد می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل فیزیکی ، (Q) تعیین توزیع فشارهای دینامیکی جت های قائم دایره ای در حوضچه های استغراق تحت اثر عوامل مؤثر شامل دبی مورد بررسی قرارگرفته است . (B) و مخصوصًا عرض کف (W) عمق حوضچه ، (y) عمق آب در حوضچه ،(Do) قطر افشانک نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که کاهش عرض کف در محدوده معینی، بر میانگین فشارهای دینامیکی کف و توزیع دو بعدی فشارهای کف در جهت جریان و عمود بر آن تأثیر قابل توجهی ندارد ولی باعث کاهش فشار وارد بر دیواره های جانبی حوضچه م یشود.