سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید غلامی آهنگران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، بخش بیماریهای طیو
عبدالحمید شوشتری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، بخش بیماریهای طیو
سعید چرخکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، بخش بیماریهای طیو
محمدحسن بزرگمهری فرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، دانشکده دامپزشکی، بخش بیماریهای طیو

چکیده:

در فاصله زمانی تابستان ۱۳۸۵ تا تابستان ۱۳۸۶ از گله های جوجه گوشتی واجد سندرم تنفسی مشکوک به برونشیت عفونی در استان اصفهان با اخذ تاریخچه نمونه نای اخذ شد . RNA ی ویروسی با کیت تخلیص RNA استخراج شد و در واکنش RT-PCR یک مرحله ای با پرایمرهای ۲ uni 1 S و ۲ XCE که برای ویروسهای برونشیت عفونی مشترک است، قطعه ای بطول ۱۲۰۰ جفت باز از ژن S 1 مورد تکثیر قرار گرفت سپس محصول RT-PCR برای شناسایی و تفریق تیپهای ماساچوست، ۲۷۴ D و ۴/۹۱ به روش Nested PCR با پرایمرهای اختصاصی تیپ، تکثیر شد . درNested PCRسویه های رفرانس ۲۷۴ D و ۱۲۰ H ،۴/۹۱با پرایمرهای اختصاصی تیپ، بترتیب، قطعاتی به طول Nested PCR ،، پنج جدایه در RT-PCRجدایه شناسایی شده در ۷ جفت باز تولید کردند . از۹۷۵ ، ۲۹۵ و ۲۱۷قطعاتی به طول ۲۹۵ جفت باز همانند سویه های رفرانس ۱۲۰ H و ۲ جدایه قطعا تی به طول ۹۷۵ جفت باز همانند سویه رفرانس ۴/۹۱ تولید کردند . سپس قطعه ۱۶۵۰ جفت بازی از ژن ۱ S سویه های مربوط به تیپ ۴/۹۱ و ماساچوست تعیین توالی شدند . نتایج تعیین توالی ضمن تائید نتایج Nested PCR نشان داد سویه های متعلق به تیپ ۴/۹۱ شباهت بیشتری با سویه بیماریزای ۴/۹۱ دارند و سویه متعلق به تیپ ماساچوست شباهت زیادی با سویه واکسنیH120 نشان می دهد . علاوه براین، مقایسه توالی ژن S 1 سویه های ۴/۹۱ اصفهان با سایر سویه های رفرانس۴/۹۱نشان داد، سویه های اصفهان در برخی موقعیتهای نوکلئوتیدی و اسیدآمینه ای منحصر بفرد می باشند که اهمیت آنها بوضوح مشخص نیست . بهرحال، با تائید حضور تیپ ۴/۹۱ در استان اصفهان و با توجه به اختلاف حدود ۲۵ درصدی سویه های ۴/۹۱ اصفهان با سویه واکسنی ۱۲۰ H ، بنظر می رسد برای کنترل برونشیت عفونی یک راهبرد واکسیناسیون مناسب لازم است