سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا شموسی محمدزاده – گروه فیزیک دانشکده علوم، دانشگاه گیلان
فرهاد اسمعیلی قدسی – گروه فیزیک دانشکده علوم، دانشگاه گیلان

چکیده:

در این تحقیق لایههای نازک اکسید وانادیوم V2O5 با روش سل – ژل از طریق انحلال پودرV2O5 در محلول پر اکسید هیدروژنH2O2 تهیه شد . برای بررسی خواص اپتیکی، محلول بر روی بستر های شیشهای به صورت غوطه وری پوشش داده شد . در نهایت نمونه در دمای ۱۵۰ ۰ C به مدت یک ساعت تحت عملیات گرمایش قرار گرفت، لایه به دست آمده رنگ زرد – نارنجی داشته که مربوط به V2O5 پلی کریستالی نوعی می باشد . تعیین ثابتهای اپتیکی لایه – ( d،Eg،α،n )با استفاده از روش بهینه سازی و تنها با استفاده از طیف تراگسیلی لایه صورت گرفت . افزایش دمای عملیات گرمایش تا ۲۵۰ ۰ Cباعث کاهش شفافیت، افزایش ضریب شکست و کاهش گاف نواری انرژی در لایههای نازک ) ) V2O5 از ۲/۳ eV به ۲/۲ eV شد . نتایج XRD نشان میدهد ساختار لایه و پودر تهیه شده V2O5 در ۴۵۰ ۰ C پلیکریستالی است