سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد اسمعیلی قدسی – گروه فیزیک دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان ، رشت
ایرج علی میرزائی – گروه فیزیک دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان ، رشت
فریانه فرهادی – گروه فیزیک دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان ، رشت

چکیده:

روش های متعددی برای تعیین پارامترهای اپتیکی لایه های نازک وجود دارد که از جمله می توان به روشهای بهینه سازی اشاره نمود . با مقید سـازی معـادلات اپتیکی و استفاده از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و همچنین با نامقید سازی پارامتر های اپتیکی و اسـتفاده از الگـوریتم BBG ثابتهـای اپتیکـی ( ضـریب خاموشـی وضریب شکست ) و ضخامت لایه های نازک Al2 O3 با ضخامت های مختلف، با استفاده از طیف تراگسیل آنها تعیین شد . با مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش مختلف بهینه سازی با مقادیر واقعی ، نشان داده شد که اولا " با استفاده از روش بهینه سازی می توان پارامتر های اپتیکی لایه نازک را محاسبه نمود . ثانیا " مقادیر به دست آمده از روش بهینه سازی معادلات مقید با روش الگوریتم ژنتیک بسیار به مقادیر به دست آمده از روش حل معادلات نا مقید به روش BBG نزدیک می .باشد