سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدناصر طباطبایی جعفری – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، ساختمان فیزیک دانشگاه اصفهان ، خیابان هز
مریم بختیار – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، ساختمان فیزیک دانشگاه اصفهان ، خیابان هز
سمیه فتحی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، ساختمان فیزیک دانشگاه اصفهان ، خیابان هز
آذر گندم زاده – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، ساختمان فیزیک دانشگاه اصفهان ، خیابان هز

چکیده:

این آزمایش برای اندازهگیری ثابت وردت، از طریق اندازهگیری مقدار چرخش قطبیدگی نور عبوری موسوم به اثر فارادی در محیطهای مختلف طراحی شده اسـت . ایـن محیطها شامل محلولهای KCl ، KBr و MgCl2 میباشد . در این آزمایش از لامپ هالوژن با فیلترهای ۵۷۰ nm , 515 nm , 45 nm, 440nm استفاده شده است . ثابـت وردت محاسبهشده در طول موج ۴۵۰nm برای محلول های فوق به ترتیب ۴۴۹/۲۵ , ۵۶۵/۲۵ , ۴۹۴/۱۲۵ (degree.T-1. m-1) می باشد. قطبش نور پلاریزی خطی که موازی با میدان مغناطیسی از محیط عبور میکند، تحت تأثیر میدان مغناطیسی اعمال شده بر محیط ( اثر چرخش فارادی ) میچرخد