سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرامرز اسمعیلی سراجی – مرکز تحقیقات مخابرات ایران
پریسا ستاری – پژوهشکده فناوری ارتباطات
الهام شکریان – گروه فناوری ارتباطات نوری

چکیده:

در سالهای اخیر فیبرهای بلور فوتونی PCF با برخورداری از پاشش تپ های مخابراتی به خود جلب کرده است.در این مقاله با استفاده از روش ضریب شکست موثر برداری پارامترهای طراحی یک جبران ساز مبتنی بر PCF برای بیشترین پاشش منفی بهینه سازی شده اند.پارامترهای تعیین کننده در این جبران ساز مانند قطر حفره هاd، فاصله بین حفره های مجاورA نسبت d/A و طول جبران ساز تعیین مقدار شده اند.نتیجه های بدست آمده نشان می دهند که با مقدارهای کوچکترAو D/A،طول کمتری از PCF برای جبران سازی مورد نیاز است .پاشش بدست آمده به مقدار ۲۲۴PS/nm.km-بوده است.نتیجه های این مقاله می تواند در طراحی تجربی جبران سازهای پاشش مفید واقع شود.