سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
معصومه زرعکانی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
علیرضا شکوهی – دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشکده ی فنی و مهندسی

چکیده:
در بیشتر روش های تعیین جریان زیست محیطی هدف تعیین حداقل دبی برای زنده مانی موجودات زنده درون رودخانهاست و به جریان های سیلابی ضروری، برای حفاظت از اکوسیستم رودخانه کمتر توجه می شود. یکی از شرایط لازم برایماندگاری موجودات زنده علاوه بر حفظ شرایط هیدرولیکی زیستگاه، نگه داری از شکل فیزیکی آن بوده تا انباشته شدن رسوبو هجوم گیاهان به درون آبراهه اصلی زیستگاه را از بین نبرد. بنابراین جریان های سیلابی که توانایی شستشوی رسوب راداشته و از رویش گیاهان درون آبراهه اصلی جلوگیری می کنند یکی از اجزای مهم در رژیم هیدرولوژیکی رودخانه بوده و بایددر جریان تعیین شده برای محیط زیست وجود داشته باشند. از طرفی پوشش گیاهی که یکی از مهمترین اجزای اکوسیستمرودخانه است و نقش بسیار زیادی در سلامت رودخانه دارد نیز برای زنده مانی نیازمند جریان های سیلابی بوده تا آب واردسیلاب دشت شده و با ترسیب سیلت و مواد غذایی و همچنین افزایش رطوبت شرایط را برای حفظ این جز مهم اکوسیستممهیا نماید. در این مطالعه موردی جریان های سیلابی که وظیفه شکل دهی به کانال و حفاظت از پوشش گیاهی را دارند بااستفاده از توصیه های روش اجزای سازنده (BBM) معرفی شده و برای رودخانه مورد مطالعه محاسبه می شوند.