سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امین محمد زاهدی – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
اسماعیل فاضلی – گروه بیوتکنولوژی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن زواره – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
حمیدرضا دری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، استان مرکزی، خمین

چکیده:

لوبیا معمولی (Phaseolus vulgaris L.) یکی از گیاهان زراعی حساس به شوری است که رشد آن در شوری کاهش می یابد. گیاهچه هایی دارای قدرت کافی جهت رویش در شوری هستند که وزن متناسبی داشته باشند که این عامل خود متاثر از ماده منتقل شده از بذر و کارایی انتقال این مواد است . برای بررسی و شناخت اجزا حساس گیاهچه های لوبیا به تنش شوری آزمایشی بر پایه طرح کاملا تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل با چهار تکرار اجرا شد که تیمار شامل شش رقم لوبیا و پنج سطح شوری بود . نتایج بیانگر کاهش وزن خشک گیاهچه و کارایی انتقال ذخیره بذر با افزایش مقدار NaCl بود . البته سطوح پایین شوری تا ۳۳mM افزایش وزن خشک گیاهچه را در پی داشت . روند تغییرات وزن منتقل شده ذخیره بذر و درصد نقصان ذخیره بذر عکس روند وزن خشک گیاهچه بود . با توجه به نتایج عنوان می شود که جزء حساس در تحمل شوری کارایی انتقال ذخیره بذر است . پس به منظور اصلاح رقم های لویبا جهت رسیدن به وزن خشک بالا و استقرار مناسب در زمین های شور باید در برنامه های اصلاحی بر کارایی انتقال ذخیره بذر متمرکز شد.