سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهاب الدین صافی – گروه کلینیکال پاتولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد ا
غلامرضا قلمکاری – گروه کلینیکال پاتولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد ا
ایرج سهرابی حقدوست – گروه کلینیکال پاتولوژی، دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد ا
نوردهر رکنی – گروه بهداشت و بازرسی گوشت، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

آلبومین و فیبرینوژن به عنوان دو پروتئین مرحله حاد در گاو در طی بیماری های عفونی یا التهابی مطرح هستند . از آنجایی که در بازرسی گوشت، شناسایی دام سالم از غیر سالم حائز اهمیت فراوان است، این مطالعه جهت مقایسه آلبومین، فیبرینوژین و پروتئین تام با یافته های بازرسی پس از کشتار گوشت گاو در کشتارگاه انجام شد . بدین منظور سطح سرمی پارامترهای فوق در ۵۰ رأس گاو بیمار واجد ضایعات آسیب شناسی، و ۳۰ رأس گاو سالم بدون شایعات آسیب شناسی که به کشتارگاه اعزام شده بودند، اندازه گیری شد . میانگین سطح سرمی آلبومین ۳/۲۸ ± ۰/۱۳۳ گرم در سی لیتر، میانگین سطح سرمی فیبرینوژن ۰/۵۰ ± ۰/۰۶۶ گرم در سی لیتر و میانگین نسبت سطح سرمی پروتئین تام به فیبرینوژن ۱۴/۴۸ ± ۱/۹۹۸ اندازه گیری شد که در مقایسه با گروه سالم تفاوت معنی داری را نشان داد ) ).P<0/01 با در نظر گرفتن منحنی راک، نقطه برش آلبومین فیبرینوژن و نسبت پروتئین تام به فیبرینوژن به ترتیب ۳/۱ گرم در سی لیتر، ۰/۵ گرم در سی لیتر و ۱۲/۶ به دست آمد . سطح زیر منحنی راک، آلبومین، فیبرینوژین و نسبت پروتئین تام به فیبرینوژن به ترتیب ۰/۸۱۱ ، ۰/۶۸۳ و ۰/۶۹۶ بود . حساسیت و ویژگی آلبومین %۶۸ و %۸۳/۳۳ ، حساسیت و ویژگی فیبرینوژن %۵۶ و %۷۶/۶۷ و حساسیت و ویژگی نسبت سطح سرمی پروتئین تام به فیبرینوژن %۶۸ و % ۷۶/۶۷ بود . بر همین اساس ارزش پیشگویی کننده آلبومین، فیبرینوژن و نسبت پروتئین تام به فیبرینوژن به ترتیب %۸۷/۱۷ ،%۸۰/۴ ،%۶۵/۱۵ به دست آمد . در گروه بیمار واجد ضایعات آسیب شنا سی نیز میانگین سطح سرمی آلبومین± ۰/۱۹۲ ۳/۱۰ گرم در سی لیتر، میانگین سطح سرمی فیبرینوژین ۰/۱۶ ± ۰/۱۹۵ گرم در سی لیتر و میانگین نسبت سطح سرمی پروتئین تام به فیبرینوژن ۱۲/۸۴ ± ۴/۱۹۰ اندازه گیری شد که در مقایسه با گروه سالم تفاوت معنی داری را نشان داد . ) ). P<0/01 با در نظر گرفتن منحنی ROC ، نقطه برش آلبومین، فیبرینوژن و نسبت پروتئین تام به فیبرینوژن به ترتیب ۳/۱ گرم در سی لیتر، ۰/۵ گرم در سی لیتر و ۱۲/۶ به دست آمد . سطح زیر منحنی ROC ، آلبومین، فیبرینوژن و نسبت پروتئین تام به فیبرینوژن به ترتیب ، ۰/۸۲۱ ، ۰/۶۸۳ و ۰/۶۹۶ بود . حساسیت و ویژگی آلبومین %۶۸ و %۸۳/۳۳ ، حساسیت و ویژگی فیبرینوژن %۵۶ و %۷۶/۶۷ و حساسیت و ویژگی نسبت سطح سرمی پروتئین تام به فیبرینوژن به ترتیب %۸۷/۱۷ ، %۸۰/۴ %۶۵/۱۵ به دست آمد . نتایج این بررسی نشان می دهد که از