سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا باسامی – گروه علوم درمانگاهی ، بخش بیماریهای طیور دانشکده دا
علیرضا حق پرست – مرکز تح
غلامعلی کلیدری – گروه علوم درمانگاهی ، بخش بیماریهای طیور دانشکده دامپزشکی دانشگاه فر
امیر ماهوتی – مرکز تحقیقات سلولی – مولکولی و بالینی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فرد

چکیده:

درگونه های بسیاری از پرندگان، از جمله پرندگان زینتی، جنس نر و ماده از نظر مورفولوژی قابل تفریق نمی باشند. با توجه به تفاوت دو جنس از نظر کروموزومی می توان با استفاده از تکنیک های مولکولی تعیین جنسیت را به انجام رساند. در پرندگان بر خلاف پستانداران پرنده نر دارای دو کروموزوم ZZ) Z) و جنس ماده دارای یک کروموزم Z و یک کروموزوم ZW)W) می باشد. برای پرورش دهندگان و صاحبان اینگونه پرندگان دانستن جنس پرنده، بخصوص به روش غیر جراحی ارزشمند می باشد. در این بررسی تست ملکولی PCR با قابلیت تشخیص جنسیت از روی یک نمونه پر یا یک لکه خون تکوین و توسعه یافت. در این تست محصول PCR در پرنده ماده بصورت دو باند و پرنده نر بصورت یک باند در ژل الکتروفورز تظاهر می نماید ضمن اینکه اندازه محصولپرندگان PCR براساس گونه پرنده نسبتاً متفاوت است. این تست قابلیت تشخیص جنسیت تمامی انواع پرندگان (بجز خانواده شترمرغ و…..)را دارا می باشد.