سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی تازه – کارشناس ارشد بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی استان قزوین
محمد رضا اختصاصی – رئیس پژوهشکده مناطق خشک وبیابانی و استار یار دانشگاه یزد
شهاب الدین شریعتمداری – کارشناس ارشد مناطق بیابانی
علی محمد طهماسبی – کارشناس ارشد دفتر تثبیت شن و بیابان زدایی

چکیده:

امروزه فرسایش بادی و تبعات ناشی از ان بعنوان یکی از معضلات مناطق بیابانی محسوب می گردد که خود پدیده های دیگر از جمله طوفان های گردوخاک وماسه های روان و بسیاری دیگر از مسائل اقتصادی، اجتماعی را به دنبال خواهد داشت فرسایش بادی تابعی از دو دسته عوامل مربوط به باد و مربوط به خاک می باشد از عوامل مربوط به باد می توان به سرعت، جهت و فراوانی باد اشاره کرد دراین تحقیق به منظور شناسایی جهت رسوبگذاری غالب نهشته های ماسه بادی درکشور علاوه بر ترسیم گلباد و گل طوفان چندین ایستگاه هواشناسی سینوپتیک کشور از نتایج مطالعات طرح شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی در بیش از ۱۴ استانکشور خاصه در زمینه جهات اصلی تپه های ماسه ای و تجزیه و تحلیل آنها استفاده شد. بررسی ها نشان داد که جهت بادهای فرساینده و همچنین جهت رسوبگذاری تپه های ماسه ای در بخشهای جنوبی ، مرکزی و شمالی ایران با یکدیگر متفاوت بوده و عموما متاثر از جبهه های خشک و فرساینده ای است که از جهات مختلف وارد ایران می شود بعنوان مثال درنوار ساحلی جنوب ایران جهت بادهای فرسانده و همچنین جهت تپه های ماسه ای عموما جنوبی تا جنوب غربی است که از تقویت جریانهای خشک و کم رطوبت صحرایی از سمت عربستان وامارات همراه است.