سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نیکو – کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
پنام زرفام – دانشجوی دکتری سازه – زلزله، دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

در ارزیابی آسیب پذیری سازه های بتنی نحوه برخورد مناسب با پدیده زلزله و پیش بینی صحیح و دقیق اثرات آن برسازه از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. یکی از روشهای ارزیابی خسارتدر سازه های بتنی استفاده از توابع توزیع آماری می باشد. توابع توزیع آماری را می توان برای شاخص های مختلفی مانند آسیب کل قاب، ماکزیمم تغییر مکان طبقات و ماکزیمم Drift طبقات تعریف نمود. شدت، محتوای فرکانسی و شتاب ( که وابسته به زمان است) در هر رکورد زمین لرزه جزء پارامترهایی می باشند که برروی آسیب پذیری و توابع توزیع آماری حاصل از آن تاثیر زیادی می گذارند. در این مقاله برای ارزیابی آسیب پذیری قابهای بتنی خمشی از شاخص ماکزیمم تغییر مکان طبقات در آن استفاده شده است به این منظور یک قاب بتنی خمشی ۴ طبقه ۴دهانه که بارگذاری آن مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰ – ویرایش سوم) می باشد انتخاب و طراحی شده است. قابل تحت سی رکورد از شتاب ۱٫۵gتا ۰٫۱g در نرم افزار IDARC(ver6.0) تحلیل دینامیکی غیرخطی شده و میزان ماکزیمم تغییر مکان طبقات قابل در هر رکورد و در هرشتاب محاسبه می گردد. در ادامه به معرفی آزمونKolmogorov-Smirnov پرداخته و سپس با استفاده از این آزمون در نرم افزار Spss ، توزیع آماری مناسب را برای داده های استخراج شده تعیین می کنیم. در پایان با استفاده از قضیه حد مرکزی، برای پارامترهای میانگین و انحراف معیار در توزیع مورد نظر یک فاصله اطمینان ۹۵ درصدی تعیین می کنیم. برای تعیین اعتبار توابع و فاصله و اطمینان به دست آمده نتایج را برای رکورد ایرانی طبس مرد آزمایش قرار می دهیم با توجه به آزمون Kolmogorov-Smirnov ، بهترین توزیع از بین توابع آماری برای شاخص ماکزیمم تغییر مکان طبقات در قابل بتنی خمشی ۴ طبقه ۴ دهانه در یک رکورد ثابت از شتاب ۰٫۱g تا ۱٫۵g توزیع لگ – نرمال می باشد. با توجه به فاصله اطمینان به دست آمده در هر رکورد دلخواه پارامترهای میانگین و انحراف معیار توزیع لگ – نرمال به احتمال ۹۵ درصد در بازه ذکر شده می باشند.